Arkeologene i Viken fylkeskommune har gjennomført registrering langs den planlagte traseen og registreringen er nå avsluttet. Det ble gjort flere funn av automatisk fredete kulturminner underveis i form av steinalderboplasser.

Traseene har blitt justert slik at de ikke er i konflikt med disse eller tidligere kjente fredede kulturminner. Seksjon for arkeologiske kulturminner ved Kulturarv i Viken fylkeskommune har ingen merknader til tiltaket slik det nå foreligger.

Østavind Arkitekter starter arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen i begynnelsen av januar 2023.

Vi forventer 1. gangs behandling av reguleringsplanen i løpet av mars eller april.