Arkeologene blir ferdige med sine undersøkelser rett over sommeren. Det gjenstår kun enkelte prøvestikk. All sjakting langs jorder er ferdig. Det er så langt ikke gjort funn av interesse.

Norsk Maritimt Museum har undersøkt traseen for sjøkabelen til Bevøya. Det ble ikke gjort funn.

Østavind Arkitekter sender reguleringsplanen til kommunen for 1. gangs behandling rett over sommeren når arkeologene har frigjort traseene. Vi forventer 2. gangs behandling og endelig godkjenning 2Q 2023.

Rammesøknad vil utarbeides og sendes til kommunen parallelt med 2. gangs behandling. Etter godkjent reguleringsplan og rammetillatelse søker entreprenør IG. Oppstart anleggsarbeider forventes 3Q 2023.

God sommer