Jeløy utvikling AS har nylig avholdt årsmøte, og vi benytter anledningen til å komme med en oppdatering. Det å få utarbeidet et helhetlig vann- og avløpssystem for Jeløya er svært viktig.

Som påpekt i Klima- og miljødepartementets tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, er det en alarmerende tilstand i Oslofjorden, og planens innsatsområde 1 er å redusere utslipp fra avløpsvann. Per i dag har en stor andel av fritidseiendommene på Jeløy ikke et godkjent system for utslipp av avløpsvann, og tilgang til kommunal vann og kloakk er begrenset til noen få områder. Med Jeløy utvikling vil det sikres et forsvarlig vann- og avløpssystem for Jeløya, som vil redusere miljøbelastningen betydelig.

Det har så langt vært forsinkelser i prosessen på grunn av Covid-19, kommunesammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, samt arkeologiske undersøkelser og krav om utarbeiding av reguleringsplan, men det gledelige er at vi nå er over i en ny fase av prosjektet, der vi kan regne med raskere progresjon. Vi vil fortløpende legge ut informasjon på nettsiden for hvert trinn av prosessen.

Det neste som skal skje nå, er at vi sammen med Fylkeskonservator har satt som mål å avslutte kartlegging av mulige fornminner langs den planlagte traseen innen snøen legger seg. Etter at Fylkeskonservators godkjenning (med eventuelle justeringer) fremlegges, vil alt være klart for at Østavind Arkitekter sender reguleringsplanen til kommunen for førstegangsbehandling. Vi håper på andregangsbehandling og endelig godkjenning i tredje kvartal 2022.

Rammesøknaden vil utarbeides og sendes til kommunen parallelt med andregangsbehandling. Etter at reguleringsplan og rammetillatelsen er blitt godkjent, vil entreprenøren søke om igangsettelse, og vi kan regne med oppstart av anleggsarbeider i fjerde kvartal 2022.